Ny hall

Planeringsläget för ny curlinghall i Växjö

 

På ett medlemsmöte den 18 april informerade styrelsen om läget i planeringen för en ny curlinghall. Med på mötet var också Lennart Burde från LTB Förvaltning som avser bygga och bekosta den nya hallen.

 

Diskussioner om hallplanerna pågår sedan hösten 2017 med Växjö kommun. En förutsättning för att hallen ska kunna byggas och sedan drivas av Växjö CC är att kommunen ställer upp med ett driftsbidrag.

 

Klubbens första ansökan om driftsbidrag lämnades in till kultur- och fritidsnämnden i januari 2018 och avslogs av nämnden. Men eftersom hallen inte ska byggas förrän 2019 och budgeten för nästa år tas senare i år kommer bidragsfrågan sannolikt att behandlas en gång till.

 

Parallellt med detta pågår diskussioner på andra politiska nivåer i kommunen. I de och andra diskussioner finns bland annat de här argumenten med från klubbens sida:

 

  1. LTB Förvaltning har föreslagit kommunen att få arrendera tomt 8 i Arenastaden. Med den placeringen får curlingen en naturlig och integrerad koppling till övriga idrotter i området.

Den nya hallens tänkta placering i Arenastaden

  1. LTB Förvaltning står för hela projekt- och byggkostnaden varför VCC inte behöver ansöka om lån eller lånegarantier hos Växjö kommun eller någon annan instans. Detta gör att kommunen inte belastas med något ekonomiskt risktagande över huvud taget. En ny curlinghall blir i det avseendet ett unikt projekt i Arenastaden.
  1. En ny curlinghall är en förutsättning för att Växjö CC ska kunna fortsätta sin snart 60-åriga verksamhet i Växjö. På orter där curlingen samsas om isyta med exempelvis ishockey dör sporten ut, vilket det finns flera exempel på.
  1. Växjö CC har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet för alla som vill vara med oavsett ålder eller kön. Klubben har en tydlig vision om hur framtiden ska se ut. Visionen grundar sig bland annat på Riksidrottsförbundets mål för idrottens utveckling: Ett livslångt idrottande där unga, vuxna och äldre med varierande fysiska förutsättningar kan delta.
  1. För att klara de löpande kostnaderna söker Växjö CC sökt ett kommunalt driftsbidrag på 400 000 kronor för 2019, det första verksamhetsåret. Det kan jämföras med att Växjö Lakers hade ett driftsbidrag för den gamla curlinghallen på 490 000 kronor året innan hallen revs.
  1. Från kultur- och fritidsnämnden har hävdats att curlingklubben inte har någon ungdomsverksamhet och därför inte kan få några bidrag. Detta är inte sant. Hundratals ungdomar deltog på olika sätt varje år i klubbens verksamhet så länge den gamla hallen fanns. Det som är sant är att klubben enligt nyttjanderättsavtalet för den gamla hallen avsade sig möjligheten att söka bidrag mot att hyran hölls på en förhållandevis låg nivå. Om avtalet hade formulerats på annat sätt skulle VCC rimligen ha sökt och fått bidrag för ungdomsverksamheten.
  1. Barn- och ungdomsverksamhet är ett prioriterat område både i Växjö CC:s och Svenska curlingförbundets strategi för framtiden. Här ingår även en nysatsning på curling för skolungdomar i samarbete med skolornas idrottslärare. Detta gjordes framgångsrikt redan i den gamla hallen. Förra säsongen i Lakers träningshall hade vi en godkänd ungdomsverksamhet som vi dessutom fick aktivitetsbidrag för.
  2. Växjö kommun stödjer via Växjö Lakers övriga isidrotter i Arenastaden med årliga driftsbidrag på 13 miljoner kronor. Dessutom har kommunen ekonomiska låneåtaganden på 230 miljoner kronor i områdets isanläggningar. Curlingklubbens hallprojekt kräver inte en enda krona i insats från kommunen. Klubbens ekonomiska kalkyl pekar enbart på behovet av ett kommunalt driftsbidrag. Med det kan verksamheten utvecklas i samma positiva riktning som övriga idrotter i Arenastaden.